Starfsemi foreldrafélagsins

Hlutverk foreldrafélagsins er að styðja við starf leikskólans með ýmsum hætti s.s. með aðkomu að jólatrésskemmtun, öskudegi, og sumarhátíð. Einnig leitast foreldrafélagið við að standa vörð um hagsmuni barna okkar og gæði þeirrar þjónustu sem þau njóta.

Markmið foreldrafélagsins er að auka virkni meðal foreldra, stuðla að velferð barnanna og síðast en ekki síst að hvetja til aukinnar samvinnu milli foreldra og starfsfólks leikskólans.

LÖG FORELDRAFÉLAGS LEIKSKÓLANS ÁSGARÐS

1.gr. Nafn félagsins er Foreldrafélag Leikskólans Ásgarðs (F.L.Á) með aðsetur í Húnaþingi vestra

2.gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að góðum samskiptum milli foreldra innbyrðis og foreldra og starfsfólks leikkskólans og standa vörð um hagsmuni barnanna og gæði þeirrar þjónustu sem þau njóta.

3.gr. Allir foreldrar og forráðamenn barna á leikskólanum Ásgarði eru sjálfkrafa félagar meðan barn/börn þeirra er(u) á leikskólanum.

4.gr. Aðalfundur skal haldinn fyrir febrúrarlok ár hver. Á aðalfundi eru venjuleg aðalfundarstörf s.s stjórnarkjör, kynning á skýrslu stjórnar og reikningum auk almennra umræðna. Stjórnina skipa fimm félagsmenn og er kjörtímabilið tvö ár. Skal þess gætt að eitt árið séu þrír kosnir til tveggja ára og hitt árið tveir til tveggja ára. Þá skal kjósa þrjá varamenn til eins árs í senn. Kosning skal vera leynileg ef ekki er sjáfkjörið í embætti. Stjórnin skiptir með sér verkum og kýs formann, gjaldkera og ritara.

5.gr. Stjórnin stýrir málefnum félagsins og annast allar framkvæmdir þess, nema öðruvísi sé ákveðið. Hún hefur heimild til þess að kalla sér til aðstoðar sérhvern almennan félaga og boðar til almenns félagsfundar ef ástæða þykir til.

6.gr. Félagsgjöld eru innheimt í upphafi hvers árs og er upphæð þeirra ákveðin á aðalfundi. Félagsgjöld eru sérstaklega ætluð til að standa straum af kostnaði við skemmtanir og aðrar uppákomur á vegum félagsins og/eða leikskólans, í þágu barnana, s.s litlu jólunum, öskudegi og sumarhátíð auk þess stefnt er að því að færa leikskólanum reglulega gjöf.

7.gr. Ef ákvörðun um slit félagsins verður tekin á aðalfundi þá renna eignir þess til nýs félags innan leikskólans, byggt á samskonar grunni.

8.gr. Stjórnin velur fulltrúa úr sínum hópi til setu á fræðsluráðsfundum.

9.gr. Árlega skulu skipaðir 3 fulltrúar úr stjórn foreldrafélagsins til setu í foreldraráði leikskólans.
Starfsemi foreldraráðs


Úr lögum um leikskóla Þingskjal 1255, 135. löggjafarþing 287. mál: leikskólar (heildarlög). Lög nr. 90 12. júní 2008.

IV. KAFLI

Foreldrar og foreldraráð.

9. gr.
Foreldrar.

Foreldrar leikskólabarna skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna. Foreldrar skulu jafnframt eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna.
Eigi í hlut foreldrar sem tala ekki íslensku eða nota táknmál skal skóli leitast við að tryggja þeim túlkun á upplýsingum sem nauðsynlegar eru vegna samskipta foreldra og skóla samkvæmt þessari grein.

10. gr.
Samstarf foreldra og starfsfólks.

Leikskólastjóri skal stuðla að samstarfi milli foreldra og starfsfólks leikskóla með velferð barna að markmiði. Sé óskað eftir stofnun foreldrafélags skal leikskólastjóri aðstoða við stofnun þess.

11. gr.
Foreldraráð.

Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Starfsreglur fyrir foreldraráð leikskólans Ásgarðs

Húnaþingi vestra

1.Kjósa skal 3 foreldra/forráðamenn úr stjórn foreldrafélags leikskólans Ásgarðs í foreldraráð á aðalfundi félagsins ár hvert og kosið til eins árs í senn.

2.Foreldraráð kemur saman eins oft og þurfa þykir þó ekki sjaldnar en einu sinni á ári, að hausti eftir að kosið hefur verið í ráðið og fyrir árlega foreldrafundi í október.

3.Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., (Fræðsluráðs Húnaþingi vestra) um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans:

Fræðslunefnd: 2. mgr. 4 gr. laga um leikskóla:

„Nefnd, kjörin af sveitarstjórn, fer með málefni leikskóla í umboði sveitarstjórnar. Leikskólastjórar, starfsfólk leikskóla og foreldrar í sveitarfélagi kjósa hver úr sínum hópi aðal- og varamann til setu á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt."

4.Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum.

5.Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

6.Leitast skal eftir að haft sé samstarf á milli foreldraráðs og foreldrafélags Ásgarðs eftir því sem þurfa þykir vegna hagsmuna leikskólans og nemenda hans.

7.Sé þess óskað er hægt að fara fram á hafa eina þriggja manna stjórn fyrir foreldraráðið og foreldrafélagið. Enda er meginmarkmið bæði foreldraráðs og foreldrafélagsins að efla og styðja við faglegt starf í leikskólanum.

8.Skylt er að hafa foreldraráð við leikskólann, en starfandi foreldrafélag sé þess óskað.

9.Leikskólastjóri skal starfa með foreldraráði.

10.Leitast skal við að hafa sem best jafnræði með nefndamönnum foreldraráðs, þar starfi jafnt karlar sem konur.